Eurokode-seminar: 
Nye standarder for prosjektering av bruer i stål og samvirke, stål og betong
 
Tid: Mandag 8. mars 2010
Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo 

Påmeldingsfrist: 3. mars
- Generell info om nye Eurokoder og Nasjonale tillegg (NA) for bruer i stål og 
  samvirke stål og betong
- Trafikklaster, jordskjelv, vind, termiske laster, seismiske påvirkninger
- Prosjektering av stålbruer; avstivede plater, knutepunkter av hulprofiler,
- Prosjektering av samvirkebruer
- Valg av materialer
- Utmatting
- Lager og ekspansjonsfuger
- Brudekker
- Utførelse av stålkonstruksjoner

Foreleserne er fra Standard Norge og medlemmer av Standard Norges Stålkomite, SN/K 072. Foreleserne har alle deltatt i utarbeidelse av de nasjonale tilleggene til standardene og i oversettelse av en del av disse til norsk. 

Omtale

I mars vil gjeldende norske prosjekteringsstandarder bli trukket tilbake og erstattet med et stort antall nye Eurokoder. De prosjekterende vil da måtte sette seg inn i det nye regelverket og benytte dette.

Formålet med seminaret er å omhandle alle relevante standarder for prosjektering av brukonstruksjoner.

Kurset passer for alle som prosjekterer bruer i stål eller samvirke. 


Program

08.30 Registrering
 
09:00 Velkommen
• kursinnhold
v/ Liv Eltvik, Aas-Jakobsen AS 

09:05 Orientering om system av standarder for bruer
• forskrifter
• standarder for 
- prosjektering (NS-EN 1993-1-12, 1993-2, 1994-2)
- utførelse (NS-EN 1090-2)
- materialer (NS-EN 10025)
• nasjonale tillegg
• forskjell mellom prinsipper og anvendelsesregler
• forskjell mellom informativt og normative tillegg
v/ Roald Sægrov, Standard Norge

09:20 Orientering om Vegvesenets regelverk, status og gyldighet 
• Håndbok 185 Bruprosjektering
• Håndbok 026 Prosesskoden
v/ Eldar Høysæter, Vegdirektoratets bruseksjon

09:30 Grunnlag for prosjektering (NS-EN 1990)
• brukstidskategori
• bruddgrensetilstanden
• bruksgrensetilstanden
• pålitelighetsklasse
• kvalitetsystem
• prosjekteringskontroll
• konsekvensklasser
• utførelseskontroll
v/ Steinar Leivestad, Standard Norge

09:40 Laststandarder (NS-EN 1991)
• laststandarder, oversikt
• vindlaster
vind på bruer
vind og samtidig trafikk
• termiske påvirkninger
lufttemperatur
temperatur for ulike brutyper
temperatur for dimensjonering av fuger
v/ Steinar Leivestad, Standard Norge

10:00 Trafikklaster på bruer (NS-EN 1991-2)
• lastmodeller for kjørebruer
• tillegg A2 ?
• utmattingslaster
• lastvekslinger
• støtfaktorer
• last på gangbaner og gangvegbruer
v/ Eldar Høysæter, Vegdirektoratets bruseksjon

10:20 Seismiske påvirkninger på bruer (NS-EN 1998-1 og NS-EN 1998-2)
• referansespissverdi for grunnens akselerasjon
• seismisk faktor
• grunntype
• forsterkningsfaktor avhengig av grunnforhold
• egenperioder
• elastisk responsspektrum
• konstruksjonsfaktor
• duktilitetsklasse
• terskelverdier
• krav til analyser og analysemetode
• spesielle krav for bruer
v/Roald Sægrov, Standard Norge

10:50 Kaffepause

 


11:05 Prosjektering av stålbruer (NS-EN 1993-2, NS-EN 1993-1-1, NS.-EN 1993-1-5)
• konstruksjonsanalyse, beregningsmodell
• forskyvninger, stabilitet, imperfeksjoner
• bruddgrensetilstanden, materialfaktorer, tverrsnittsklasser,
• plateknekking, avstivede plater, effektive tverrsnitt
• spenningsbegrensning
• torsjon, tverrskott
• bruksgrensetilstanden
• nedbøyninger, egenfrekvenser, plateslankhet, stegpusting
• knekklenger
v/ prof. Per Kr. Larsen, NTNU

11:50 Valg av materialer (NS-EN 1993-1-1, NS-EN 1993-1-10, NS-EN 1993-1-12)
• krav til slagseighet
• største tillatte tykkelse for bruer
• høyfast stål, krav til fu/fy
v/ Gunnar Solland, DNV

12:00 Utmatting generelt (NS-EN 1993-1-9)
• levetidsmetode/ skadetolererende metode
• partialfaktorer
v/ Gunnar Solland, DNV 

12:10 Knutepunkter og forbindelser (NS-EN 1993-2, NS-EN 1993-1-8)
• partialfaktorer
• knutepunkter av hulprofiler
• utmatting av knutepunkter
v/ Bjørn Aasen, Norconsult AS

12:40 Utmatting av bruer (NS-EN 1993-2)
• skadeekvivalentfaktor
• skadeekvivalent støtfaktor
• skadekombinasjon lokal og global
• detaljkategorier for brudekker 
v/ Eldar Høysæter, Vegdirektoratets bruseksjon

13:00 Lunsj

13.45 Tekniske spesifikasjoner for lagre og ekspansjonsfuger (NS-EN 1993-2, Tillegg A +B)
v/ Eldar Høysæter, Vegdirektoratets bruseksjon

14:05 Prosjektering av kabler og strekkstag (NS-EN 1993-11)
v/ Liv Eltvik, Aas-Jakobsen AS

14:15 Prosjektering av samvirkebruer av stål og betong 
• kapasitet av tverrsnitt
• dybler
v/ prof. Per Kr. Larsen, NTNU

15:00 Kaffepause

15:30 Utførelse av stålkonstruksjoner (NS-EN 1090-2)
• produksjonsunderlag
• utførelsesklasser
• toleranser
v/ Bjørn Aasen. Norconsult AS

15:50 Brudekker (NS-EN 1993-2, Tillegg E)
• Kombinasjon av lokale og globale laster på brudekker (NS-EN 1993-2, Tillegg E)
• Utforming og utførelse av brudekker (NS-EN 1993-2, Tillegg C)
v/Liv Eltvik, Aas-Jakobsen AS

16:00 Spørsmål og diskusjon

17:00 Slutt

Praktiske opplysninger


Tid: Mandag 8. mars 2010

Sted
: Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo 

Deltageravgift: (inkl. lunsj og 2 kaffepauser)
kr. 5 400 for medlemmer i NFS og Norsk Stålforbund
kr. 5 900 for ikke-medlemmer

Kvantumsrabatter (betinger samlet påmelding): 
minimum 5 påmeldte: 10% rabatt
minimum 10 påmeldte 20% rabatt
minimum 15 påmeldte 30% rabatt
minimum 20 påmeldte 40% rabatt

Hotell: Den enkelte må selv bestille hotellrom

Dokumenter
Kompendier: e-kompendier blir lagt ut på nett for nedlasting etter seminaret
Standarder: Disse bestilles av den enkelte fra Standard Norge.

Administrasjon: Tekna, servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo
Telefon: 22947560/61 Fax: 22947501 e-post: registrering@tekna.no 

Avbestilling: Dersom avbestilling skjer etter påmeldingsfristens utløp, må full avgift betales. Kun skriftlig avbestilling, som er bekreftet mottatt av Tekna, godtas. Ved avbestilling pga. sykdom, ber vi om at legeattest fremlegges. Hvis ikke, må full avgift betales. 

Påmelding
: Online påmelding HER
NB! Påmeldingsfrist: 3. mars

Arrangør

i samarbeid med Tekna www.tekna.no og Norsk Stålforbund www.stalforbund.com


Copyright © 2000 Norsk Stålforbund
Sist endret: 03 februar 2010